Проекти

Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени

Период на изпълнение: 2019-2022

Създаване на разпръсната мрежа от ангажирани партньори, които съхраняват, споделят и развиват еко-устойчиви растителни ресурси и с вързаното с тях знание и активно включване на младите хора. Създаване…

Сиромах човек – жив дявол – мобилизиране на местен капацитет за регионална устойчивост в Северозападна България

Период на изпълнение: 2020-2020

Развитие на мрежа от контакти в Северозападна България и мобилизиране на потенциала на местни актьори да развиват еко-устойчиви местни инициативи чрез валоризация на местните кулинарни традиции и култ…

Кампания Добра храна Добро земеделие

Период на изпълнение: 2020-2020

Организиране и провеждане на кампания за популяризиране на еко-отговорното земеделие и потребление на храна.…

ESSEDRA: Екологосъобразно устойчиво социоикономическо развитие на селските райони

Период на изпълнение: 2012-2016

Oбща платформа за изследване, разбиране и преди всичко за опазване и поддържане на кулинарното наследство на Балканите чрез информационни материали, web страница essedra.com, кампании, стратегически а…