Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени

Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени

Целта на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез създаването на мрежа от ангажирани партньори, които съхраняват, споделят и развиват еко-устойчиви растителни ресурси и свързаното с тях знание.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 49500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Чрез проекта се привличат млади хора, особено от и към необлагодетелствани райони със запазено биоразнообразие.

Свързващият елемент на тази мрежа е храната, която е пряко отражение на мястото, неговите условия и социално-икономически взаимовръзки. Чрез свързването на академични и образователни институции с граждански инициативи се цели създаването на научно обосновано отношение към използването и опазването на хранителното разнообразие и осъзнаване на влиянието на ежедневните решения, свързани с избора на храна с глобалните климатични промени и състоянието на екосистемите.

Широкият обществен диалог и взаимодействие между изследователи, фермери, готвачи, учители, деца и младежи, представители на местни и национални институции предоставя динамична среда за развитие на иновации и предприемачество.

Асоциация „Родители“, партньор по проекта, са тясно специализирани в работа с родители, учители, деца и младежи и отговарят за разработването на програми и подходи за създаване на еко-отговорно поведение в ранна възраст и подкрепа на работата на учители и родители за създаване на модели на отговорно потребление у деца и младежи като предпоставка за развитие на еко-отговорно общество.

Местни общности – пазители на растителни генетични ресурс

Изследователски центрове за растителни генетични ресурси

Кампания: „Биоразнообразие в чиния“

Целта на кампанията е да привлече вниманието на потребителите към българското растително разнообразие, съхранявано от местните общности и изследователските центрове. Освен ресторанти и шеф готвачи, в кампанията се включват и фермерски пазари, които дават платформа за представяне на местни общности и изследователски институти. Информационни материали запознават потребителите с информация за произхода, хранителните свойства на растенията в менюто, връзката им с традиционния бит на българина и с климатичните промени.

Пилотна образователна програма „Растем с растенията“

Пилотната програма ще бъде разработена в едно столичното училище с деца от 1 до 4 клас. Децата и техните родители в големите градове са най-отдалечени от източниците на храна и затруднени в своите информирани избори. През храната ще ги привлечем в темата за растителните ресурси и устойчивото им потребление и връзката с климатичните промени. Ще бъдат разработени материали в помощ на семействата и учителите ца развиване на съвременна потребителска култура у децата.

Представяне на събития и ресурси, изработени в рамките на проекта. Ресурсите ще са свързани с общата страницата с ресурси.

Тера Мадре България 2021

Тера Мадре България 2021 е двудневна националната среща на мрежата на Slow Food в България СФБГ, на която ще се формулира обща позиция за връзката на производството на храни с климатичните промени и как те могат да бъдат ограничени. Специално внимание ще бъде обърнато на връзката между местните общности и изследователските центрове (учени, преподаватели,студенти и др.) за създаване на партньорства за съхраняване на растителните генетични ресурси. Събитието ще включва базар на храни и растителни ресурси на общностите и изследователските центрове и ще се привлече вниманието на обществото към темата. Предвидената научно-приложна конференция ще представи актуални данни и стратегии за производство на местни храни в контекста на справяне с климатичните промени и/или адаптиране към тях. Специално внимание ще бъде обърнато на ролята на изследователските центрове като създатели и пазители ценно за земеделието растителни ресурси и постигането на хранителен суверенитет.