УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „Слоу Фуд в България”

Общи положения

Чл. 1. „Слоу Фуд в България” е юридическо лице  – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Наименование

Чл. 2 (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието „Слоу Фуд в България”. На английски името се изписва “Slow Food in Bulgaria”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, ЕИК, адрес..

Седалище и адрес

Чл. 3 Седалището на „Слоу Фуд в България” е гр. София, а адресът на неговото управление е кв. „Изток”, ул. Пиер Дегейтър № 9, бл. 3, ап. 39

Срок

Чл. 4. „Слоу Фуд в България” се учредява за неопределен срок.

Цели

Чл. 5. Основните цели на „Слоу Фуд в България” са:

 • Проучване и опазване на кулинарните традиции на България с цел популяризирането им в страната и чужбина;
 • Повишаване на информираността на обществото по отношение на въпроси, свързани с качеството на храните и популяризиране на ново качество на живот, което се подчинява на естествен ритъм, което е свързано с природата и здравето на потребителите и поощрява консумирането на храна от най-високо качество;
 • Създаване на регионални партньорства за опазване на агро-биоразнообразието, кулинарните традиции и увеличаване на благосъстоянието на местните общности на Балканите;
 • Издирване, документиране и възстановяване на традициите, свързани с храненето в различни части на страната.

Предмет на дейност

Чл (6) „Слоу Фуд в България”  ще съсредоточи своите усилия в следните основни насоки:

 • Идентифициране на храни и методи за тяхното производство, свързани с традициите на конкретни географски райони
 • Изследване, опазване и възстановяване на дивото и агро-биоразнообразие, традиционно използвано в производството на храни
 • Постигане на устойчиво развитие на местните общности на базата на повишаване на ефективността на местните модели за производство на храни и свързаните с тях икономически дейности – екотуризъм, селски туризъм, кулинарни фестивали, фермерски пазари и т.н.
 • Запознаване на обществеността с проблемите, свързани с качеството на храните, ролята на дребните производители, както при предлагането на качествена продукция, така и за опазването на околната среда.
 • Популяризиране на националните кулинарни традиции и свързаните с тях поминък и обича на международни форуми.

Средства за постигане на целите

Чл. 7. Средствата, с които „Слоу Фуд в България”

ще постига целите си са:

 • Целенасочени проучвания на кулинарните традиции в България, като особено внимание се обръща на местата с висока природна стойност, в близост до защитени територии и такива със запазена културна самобитност;
 • Организиране на форуми и срещи, посветени на проучването, опазването и популяризирането на кулинарните традиции, както и връзката между бит, поминък и чиста природа;
 • Установяване на контакти с организации със сходни дейности в страната и чужбина;
 • Организиране на обсъждания и разработването на становища по проекти на нормативни актове в областта на селското стопанство и храните;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали и изготвяне на образователни програми за обучение на гражданите по проблемите на храните, както и възпитаване на вкусови критерии у потребителите;
 • Предоставяне на консултации на заинтересовани лица и организации по проблемите на храните;
 • Разработване и участие в изпълнението на национални и международни проекти по проблемите на опазването на местния поминък, бит, кулинарни традиции и природни дадености;
 • Издава и подпомага издаването на литература, свързана с кулинарните традиции, обичаи и връзката им с опазването на природата.

Членство

Чл. 8 (1) Членството в „Слоу Фуд в България” е доброволно.

(2) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които желаят да допринесат за постигането на целите на сдружението.

(3) Членове на асоциацията са всички членове на „Слоу Фуд в България”.

Права и задължение на членовете

Чл. 9 (1). Всеки член на „Слоу Фуд в България” има право:

 1. Да участва в управлението на Сдружението;
 2. Да получава информация за неговата дейност;
 3. Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението;
 4. Да ползва имуществото на Сдружението;
 5. Да прави предложения за дейността на Сдружението;
 6. Да участва в инициативите и дейностите, организирани и осъществявани  от Сдружението;

(2) Всеки член на „Слоу Фуд в България” е длъжен:

 1. Да спазва устава на Сдружението и да работи за постигането на целите му;
 2. Да участва в инициативите и дейностите, организирани и осъществявани  от Сдружението;
 3. Да издига авторитета на Сдружението;
 4. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и да не извършва действия или бездействия, които го злепоставят.

(3) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случаите на прекратяване на членството.

Придобиване на членство

Чл. 10 (1) Членовете на „Слоу Фуд в България” се приемат на Общото събрание с мнозинство от половината +1 от всички членове на Сдружението.

(2) Кандидатите подават писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на Устава.

(3) Управителният съвет внася молбата за разглеждане и гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

(4) Кандидатите – юридически лица представят с молбата си препис от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Упълномощаване

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат право да упълномощават трети лица да упражняват правата и задълженията им. Пълномощното се представя задължително на Управителния съвет. Упълномощителят отговаря за неизпълнението на задълженията на упълномощеното лице.

Прекратяване на членство

Чл. 12 (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно писмено изявление до Управителния съвет;
 2. Със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице;
 3. При прекратявана не юридическото лице, член на сдружението;
 4. С изключването;
 5. С прекратяване на Сдружението;
 6. При отпадане;

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при неизпълнение на предвидените в чл. 9 ал. 2 задължения или при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението се взема с мнозинство половината +1 от всички членове на Сдружението.

(3) Отпадането е налице при системно неучастие в дейността на сдружението повече от една година без извинителна причина. Отпадането се констатира по документи и писмено становище но председателя на Общото събрание на Сдружението.

(4) Лице, което е отпаднало може да подаде повторна молба за членство след изтичане на едногодишен срок от констатирането на отпадането.

(5) При прекратяването на членството не може да се претендира за дял от имуществото на Сдружението.

Имущество

Чл. 13. Имуществото на „Слоу Фуд в България” се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Източници на средства

Чл. 14 (1) „Слоу Фуд в България” набира своето имущество от дарения, спонсорство, субсидии, имуществени вноски, приходи от стопанисването на имущество и стопанска дейност.

(2) Членовете на „Слоу Фуд в България” правят имуществени вноски по решение на Общото събрание, което определя и техния размер. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението.

Стопанска дейност

Чл. 15 „Слоу Фуд в България” може да извършва следната стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението:

 • Издаване на печатни произведения, изготвяне на телевизионни и радиопраграми по проблеми, свързани с познаването и опазването на кулинарното наследство на страната
 • Предоставяне на платени консултации и обучения по проблеми, свързани с познаването и опазването на кулинарното наследство на страната.
 • Организиране на форуми, дегустации и други събития, свързани с дейността на сдружението.

Разходване на имуществото

Чл. 16 (1) ”Слоу Фуд в България” може безвъзмездно да разходва своето имущество за постигането на целите, посочени в чл. 5.

 • За безвъзмездно разходване на имущество на сдружение в полза на лицата по мл. 41 на ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с мнозинство 2/3 от всички членове.
 • Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите възможности по ред, определен от Общото събрание.
 • Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 ал. 3, точка 1 на ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при публично обявени условия.
 • ”Слоу Фуд в България” не разпределя печалба.

Органи

Чл. 17. Органи на „”Слоу Фуд в България” са Общо събрание и Управителен съвет.

Общо събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

 • Общото събрание е колективен орган и се състои от всички членове на Сдружението
 • Всеки член на Сдружението има право на един глас.
 • Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по закон или от изрично упълномощени физически лица.
 • Физическо лице, член на „Слоу Фуд в България” може да бъде представлявано в Общото събрание от друго изрично упълномощено физическо лице.
 • Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 • Пълномощниците могат да представляват до 2 (двама) членове на Общото Събрание.
 • Общо събрание:
 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема правила за избор на лица, които ще бъдат финансово подпомогнати от Сдружението;
 3. Избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет;
 4. Приема и изключва членове;
 5. Взема решение за участие в други организации;
 6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 8. Приема бюджета на Сдружението;
 9. Взема решение относно дължимостта и размера на имуществените вноски;
 10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. Отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или вътрешните актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 13. Взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или устава;

Свикване на Общото събрание

 Чл. 19 (1) Общото събрание се свиква на заседание на Управителния съвет на сдружението не по-рядко от веднъж годишно. Заседанието се провеждане на адреса на управление на сдружението или в друго подходящо. (2) Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание, а ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до членовете на сдружението по посочена от тях електронна поща и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4)_Членовете на сдружението, които не са посочили електронна поща или посочената от тях поща не е актуална, се осведомяват за свикването на Общо събрание посредством единствено поканата, поставена на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението.

(5) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на „Слоу Фуд в България” и да се предоставят на всеки член до поискване.

Кворум

 Чл. 20 (1) Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да присъстват.

 • Кворумът се установява от председателстващия заседанието чрез списък, който се прилага към протокола за него.

Решения

 Чл. 21(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1 глас) от присъстващите, доколкото законът или настоящият устав не разпореждат друго.

(2) Решенията по чл. 18 т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Конфликт на интереси

Чл. 22. Член на сдружението или негов представител няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, съпруг, съпруга или негов роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в който той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Протокол

 Чл. 23 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепен към него списък и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на събранието има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

 Чл. 24. Всеки член на сдружението, Управителния съвет и прокурор могат да сезират съда по седалището на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или за съответствието му с настоящия устав. Това може да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Управителен съвет

Чл. 25(1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет физически лица, нечленуващи в сдружението.

(2). Членовете на Управителния съвет се избират от сдружението за срок от 3 (три) години. До избор на нов Управителен съвет, старият управителен съвет изпълнява своите функции.

(3). Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4). Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на разпоредбите на закона и настоящия Устав;
 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. При промени във финансовите условия, засягащи изпълнението на бюджета, предлага на общото събрание проект за изменението му.
 6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за дейността на сдружението;
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;
 8. Приема правила за работата си;
 9. Приема организационна структура на сдружението.
 10. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на сдружението.
 11. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 12. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители.
 13. Определя адреса на сдружението.
 14. Приема нови членове на Сдружението.

(5) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на „Слоу Фуд в България” и да пазят тайните й след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Заседания

 Чл. 26 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца, както и по писмено искане на член на Съвета. Ако председателят на сдружението не свика заседания в седемдневен срок от получаване на писменото искане, такова се свиква от заинтересованите членове.

(2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват поне двама от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решение може да се вземе и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки  и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи в съответствие с изискванията на чл. 23.

Решения

 Чл. 27. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 25, ал. 4, т. 3, 6, 7 и 9 от Устава и чл. 14 ал. 2 от ЗЮЛНЦ – единодушно.

Контрол

 Чл. 28. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, Устава или решение на Общото събрание в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 29 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на „Слоу Фуд в България”. Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

 Чл. 30 (1) Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява сдружението, организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Организира дейността на сдружението и осъществява оперативното му ръководство;
 3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
 4. Сключва договорите, страна по които е „Слоу Фуд в България”.
 5. Докладва незабавно на Управителния съвет за настъпването на съществени обстоятелства, засягащи дейността на „Слоу Фуд в България”.

(2) Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението

(3) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други лица, членове на „Слоу Фуд в България” да представляват сдружението.

Ежегоден контрол

 Чл. 31(1) В срок до края на февруари на всяка година Управителният съвет приема годишен финансов отчет, изготвен от лице по чл. 25, ал. 2 от Закона за счетоводството. (2) В случаите по чл. 37, ал. 4 от Закона за счетоводството, годишният финансов отчет се представя за независим финансов одит.

(2) В срока по алинея 1 Управителният съвет изготвя доклада за дейността на сдружението по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят от Управителния съвет на Сдружението.

Книги на сдружението

 Чл. 32 (1) Общото събрание и Управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. Членовете на сдружението могат по всяко време да се запознаят с книгите и да получават преписки или извлечения от протоколите.

(2) „Слоу Фуд в България” води книга на членовете си, в която се вписват имената и занятията на всички членове,  , както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК на членовете – юридически лица.

Преобразуване

 Чл. 33. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Прекратяване

 Чл. 34. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. По решение на Софийски градски съд в случаите на чл. 13 ал. 1 т. 3 ЗЮЛНЦ;

Ликвидация

Чл. 35 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал 3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото и недвижимото имущество. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43 ал 2 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията

Чл. 36. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лица с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предоставя на общината по седалището на прекратеното сдружение.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Този устав е приет на 15.10.2018
 • 2. Прилага се списъкът с присъстващите членове на ОС, приели актуалния устав.
 • 3. За неуредените от този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този устав в случаи, че противоречат на закона е заместват по право от повелителните правни разпоредби.