Институт по земеделие – гр. Карнобат

Институт по земеделие – гр. Карнобат
Повече информация

Изследователите от Института по земеделие – Карнобат, са специализирани в следните области на аграрните науки:

 • Селекция, генетика, физиология, фитопатология, семепроизводство, агротехника и растителна защита на ечемик, овес и други полски култури.
 • Породоподдържане на три породи овце.

Институт по земеделие-Карнобат предлага на пазара висококачествени автентични семена от ечемик, пшеница и овес от категориите Предбазови (ПБ), Базови (Б) и Сертифицирани (С). От многоредния ечемик са застъпени сортовете Веслец, Земела и Божин, а от двуредния – Одисей, Емон, Орфей, Ситара, Кубер, Перун, Дария, Аспарух, Венера, Сайра и Лардея. В Институт по земеделие-Карнобат се провежда сортоподдържане и семепроизводство и на един сорт пшеница (Миряна) и на три сорта овес (Кехлибар, Телерик и Хектор).

 Многоредни сортове ечемик

 • Веслец – Сортът е зимно-пролетен, което позволява да бъде засяван от есента до пролетта. По продуктивност превишава стандартите с 6-9 %. Зърното е средно едро (37-39 g), със съдържание на протеин около 12,6 %.
 • Земела – Отличава се с отлична студо- и зимоустойчивост и с много добра устойчивост към основните болести при ечемика. Реализира среден добив около 750 kg/da, съчетан с добро качество на зърното.
 • Божин – Сорът е високопродуктивен. Реализира добиви над 900 kg/da. Проявява висока устойчивост към брашнеста мана, праховита главня, ръжди и фузариум. Формира едро зърно (около 40,0 g), с високо съдържание на протеин (13,8 %) и лизин (3,6 %).

 Друредни сортове ечемик

 • Одисей – Притежава висока сухоустойчивост, студо- и зимоустойчивост, съчетани с висока продуктивност и качество на зърното. Добивите от сорт Одисей достигат до 980 kg/da. Сортът се отличава с много добра устойчивост към мрежовидни петна.
 • Емон – Притежава висока продуктивност и качество на зърното. Отличава се с висока пасивна устойчивост към праховита главня и жълтия вджуджаващ вирус.
 • Орфей – Най-ценното качество на сорта е неговата висока сухоустойчивост. Преодолява лесно засушаванията и въпреки стресовите условия формира високи и сравнително стабилни добиви.
 • Ситара – Сортът е с висока устойчивост на ленточна болест, фузариум по класа, кафява, черна ръжда и брашнеста мана. Формира едро зърно (46-47 g) с много добра изравненост (95,2 %). Реализира добиви над 730 kg/da.
 • Кубер – Сортът притежава много добра устойчивост към ленточна болест и висока устойчивост към черна ръжда и брашнеста мана. Той е високопродуктивен. Формира едро зърно (над 45,0 g), отличаващо се с много добри пивоварни качества.
 • Перун – Ценно качество на сорта е високата устойчивост на праховита главня и жълтия вджуджаващ вирус, съчетана с висока продуктивност и много добро качество на зърното.
 • Дария – Характерно за сорта е високата му зимо- и студоустойчивост, висока продуктивност (над 900 kg/da), едро зърно (над 45,0 g) и пивоварно-технологични качества, отговарящи на стандартите за пиво.
 • Аспарух – Сортът реализира добиви над 700 kg/da. Зърното е едро (43-44 g), с много добри пивоварно-технологични качества. Отличава се с висока устойчивост към листни ръжди и брашнеста мана.
 • Венера – Отличава се с много висока устойчивост на болести и агрономическа сухоустойчивост. Формира едро зърно (43,0 g) с много висока хранителна стойност (съдържание на протеин над 17,0 %)
 • Сайра – Ценни качества на сорта са много високата му студоустойчивост, съчетана с висока продуктивност и много добри пивоварно-технологични качества. Средният добив на зърно достига до 941 kg/da. Сортът проявява висока устойчивост към мрежовидни петна.
 • Лардея – Отличава се с много висока зимоустойчивост и устойчивост на жълтия вджуджаващ вирус, както и много добра полска устойчивост към останалите икономически важни болести при ечемика. По добив на зърно превишава стандартите с над 14,0 %.

Сортове пшеница

 • Миряна – Отличава се с високи продуктивни възможности. Реализира добиви с 10-12 % над стандартите. Отнася се към групата на средните с повишена сила пшеница.

 Сортове овес

 • Кехлибар – Сортът е високопродуктивен. При благоприятни години реализира добиви до 930 kg/da. Формира едро зърно (36,0 g), отличаващо се с ниско съдържание на плева и високо съдържание на протеин. Подходящ е за производство на фураж и храни за човека.
 • Телерик – Сортът е високопроодуктивен (13,8 % над стандартите). Отличава се с много добра зимоустойчивост и студоустойчивост и с висока устойчивост към причинителите на брашнеста мана, листна и стъблена ръжда. Зърното е средно едро (30,0 g). Съдържа около 70 % ядка и 13,7 % протеин.
 • Хектор – Отличава се с висока продуктивност и висока устойчивост към брашнеста мана и средна до висока устойчивост към коронеста (листна) и стъблена ръжда. Формира едро зърно (34,0 g). Съдържанието на протеин в зърното е над 14,5 %, а на ядка в зърното над 76,0 %. Подходящ е за производство на фураж и на хранилни продукти за човека.

 

Институт по земеделие-Карнобат произвежда елитни разплодни животни от породите овце Карнобатска местна, Карнобатска тънкорунна и Синтетична популация Българска млечна.

 • Карнобатска местна овца Аборигенна порода, застрашена от изчезване, която представлява ценен генетичен резерв със специфични качества. Предимството на породата е нейната издържливост към неблагоприятните условия на околната среда и доброто усвояване на естествения тревостой. Отличителните й качества са отлични вкусови качества на месото и естествено кафяво оцветена мека вълна.
 • Карнобатска тънкорунна овца – Породата се отличава с тънка, гъста и бяла вълна и добри месодайни качества. Средният вълнодобив варира от 6,7 до 13,7
 • Синтетична популация Българска млечна – Характерно за породата е високата млечност (215-225 l), плодовитост (142 %) и добри месодайни качества.

Институт по земеделие-Карнобат е с компетенция да извършва експертна оценка и да предоставя професионални консултации в областта на земеделието (растениевъдство и животновъдство).

Институтът предлага извършването на агроекологична оценка на конкретен район и препоръки за:

 • избор на сорт;
 • картиране на плевелите в производствени посеви;
 • оценка за нападение от болести и неприятели;
 • програма за ефективно извеждане на растително-защитни мероприятия;
 • съвети в създаването на животновъдни ферми (овцеферми);
 • изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти;
 • обучение на фермери.

Допълнителни контакти:

 • Проф. д-р Драгомир Вълчев (директор на ИЗ-Карнобат)тел.: +359896725404, e-mail: vulchevd@abv.bg
 • Доц. д-р Тодорка Савова (зам. директор на ИЗ-Карнобат) – тел.: +35988254054, e-mail: tsavova@abv.bg
 • Доц. д-р Боряна Дюлгерова (научен секретар на ИЗ-Карнобат) – тел.: +359878857911, e-mail: bdyulgerova@abv.bg
 • Проф. д-р Дарина Вълчева (ръководител на Научен отдел „Селекция”) – тел.: +359885102397, e-mail: darinadv@abv.bg
 • Доц. д-р Дина Атанасова (ръководител на Научен отдел „Агротехника”) – тел.: +359889920564, e-mail: dinadadar@abv.bg
 • Доц. д-р Милка Донева – тел.: +359882406360, e-mail: md_doneva@abv.bg
 • Доц. д-р Дарина Димова – тел.: +359884807174, e-mail: darina20@abv.bg
 • Доц. д-р Василина Манева – тел.: +359898413147, e-mail: maneva_ento@abv.bg
 • Доц. д-р Маргарит Илиев – тел.: +359896011468, e-mail: mar_iliev@abv.bg
 • Гл. ас. д-р Маргарита Гочева – тел.: +359882405855, e-mail: m_gocheva30@abv.bg
 • Гл. ас. д-р Николай Дюлгеров – тел.: +359882071384, e-mail: nikolaydyulgerov@gmail.com
 • Гл. ас. д-р Тошка Попова – тел.: +359882 069643, e-mail: toshka67@mail.bg
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.