Институт по полски култури – гр. Чирпан

Институт по полски култури – гр. Чирпан
Повече информация

Институтът създава и внедрява в производството високопродуктивни сортове твърда пшеница, отговарящи  на европейските и световните стандарти, устойчиви на полягане, болести и стресови фактори, с висока стабилност и екологична пластичност. Селекционната програма приета в института е насочена към повишаване качествените показатели на зърното и макаронените изделия от новите сортове.

Важно за хранителни и кулинарни качества на  твърдата пшеница

Основното предназначение на твърдата пшеница както у нас, така и в света, е използването и като незаменима суровина за производство на качествени макаронени изделия, фиде, арпа, грис, кус-кус и други видове хранителни продукти. Само от твърда пшеница с високо качество може да се произвеждат отлични макаронени изделия – с хубав жълт цвят, твърди и еластични при сдъвкване, с голям толеранс на преваряване и малък остатък във варивните води. Особено ценни са белтъчините на твърдата пшеница и преди всичко съдържанието и качеството на глутена. Произведените макаронени изделия са с високи хранителни и кулинарни достойнства, с приятен златистожълт цвят, който се дължи на съдържанието на каротеноиди. Затова макаронената индустрия в съответствие с потребителските изисквания разглежда кехлибареножълтия цвят като важен фактор за висококачествени тестени изделия. Жълтият пигмент е генетично обусловен признак, който в много по-малка степен зависи от условията на средата. Протеиновото съдържание и неговото качество са важни свойства на зърното, не само поради хранителната им стойност, но и заради взаимовръзката с технологичните свойства на твърдата пшеница. За производството на качествени макаронени изделия е необходим грис с над 14% протеин, което съответства на над 15% протеин в пшениченото зърно. За производство на качествени макаронени изделия се изисква съдържание на мокър глутен минимум 28 – 30%. От твърда пшеница със силен глутен се получават здрави и нелепкави теста, подходящи за преработване в тестени изделия с добро кулинарно качество. Твърдата пшеница със силен глутен се характеризира с голяма разтегливост и малка еластичност на глутена.

Използването на висококачествени семена е гаранция за добри и устойчиви приходи. Вложенията за закупуване на сертифицирани семена са инвестиция за успешно бъдеще.

Произвеждаме и предлагаме качествени сертифицирани семена от твърда пшеница:

ПРОГРЕС

Създаден през 1990 г. Белокласа осилеста пшеница, основен сорт за страната. Зърното е много едро с маса на 1000 зърна 55 – 60 g. Сортът формира по-висока обща и продуктивна братимост, поради което изисква по-малък брой кълняеми семена на 1m2 – 400 – 500. Откроява се с висока екологична пластичност и адаптивна способност. Подходящ е за всички почвени типове и райони на разпространение на твърдата пшеница. Потенциал за продуктивност – над 750 kg/da. Много едрото и добре изхранено зърно е изключително подходящо за производство на грухана твърда пшеница.

ПРЕДЕЛ

Сортът е създаден през 2010 г. Зърното е с жълт цвят, средно едро, със слабо удължена форма. Стъкловидността в отделните години варира по стойности над 80%. Характеризира се с високо съдържание на каротеноиди, които придават стабилен цвят на макаронените изделия от него.

САЯ

Признат за оригинален през 2016 г. Зърното е елипсовидно, средно едро, с кехлибарено жълт цвят. Притежава висока стъкловидност и висока хектолитрова маса. По години е със стабилна продуктивност и потенциалът му за добив е над 900 kg/da. Има средна устойчивост на болести. Характеризира се с високи макаронени качества и представлява голям интерес за индустрията.

РЕЯДУР

Признат за оригинален през 2016 г. Зърното е средно едро, с висока хектолитрова маса. Реядур е с високо съдържание на белтъчини и висока стъкловидност. Притежава много добра устойчивост на оронване, с добра полска устойчивост на кафява ръжда и брашнеста мана. Потенциал за добив над 850 kg/da. Подходящ е за отглеждане във всички райони на страната. Сортът е високопродуктивен и с добри качества на получените от него макаронени изделия.

ХЕЛИКС

Сорт Хеликс е създаден в Института по полски култури гр. Чирпан по пътя на вътревидовата хибридизация, чрез кръстосване на две наши линии твърда пшеница (Д7121 x Д6448). Стъблото на растението е изправено и устойчиво на полягане като попада в групата на средно стъблените твърди пшеници. Класът е бял, слабо окосмен, сбит, леко удължен и ериктоиден. Зърното е едро леко удължено с увална форма. То е с висока стъкловидност и с характерен жълт цвят за твърдата пшеница. Съдържанието на протеин и глутен отговаря на изискванията за производство на качествени макаронени продукти. Потенциалът за добив на сорт Хеликс е висок и достига до 900 kg/da. Притежава висока устойчивост на комплекс от листни петна – септориоза, добра устойчивост на брашнеста мана и толерантност към ръжди.

ВИОМИ

Хабитусът на растението е изправен и попада в групата на средно стъблените твърди пшеници. Зърното е средно едро с удължена форма и кехлибарено жълт цвят с много висока стъкловидност – над 90%. Потенциал за добив над 800 kg/da. По технологични качества, съдържание на протеин и мокър глутен в зърното отговаря на изискванията за получаване на качествена семолина. Характеризира се с високо съдържание на жълти пигменти в зърното. Сортът е толерантен на гъбни заболявания. Характеризира се с добра студоустойчивост. С много добри кулинарни качества.

Квалифицирана консултантска дейност

  • Разработване и усъвършенстване на звена от технологията за производство на твърда пшеница, позволяващи изява на потенциалните възможности на сортовете, съобразно специфичните агробиологични изисквания на отделните генотипoве и потребностите на земеделието;
  • Актуална информация относно балансирано минерално торене на база резултати от стационарни торови опити с различни норми и съотношения на азот, фосфор и калий;
  • Оптимизиране системата на торене на новите сортове твърда пшеница при различни нива на почвено плодородие;
  • Проучване влиянието на някои комплексни листни торове и физиологично активни вещества върху продуктивността и качеството на пшеницата;
  • Проучване на елементи от интегрираната борба с плевели, неприятели и разработване на ефективни екологосъобразни методи и средства за борба с болестите по твърдата пшеница.

 

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.