Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН
Повече информация

ИБЕИ-БАН осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество, и представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Приоритетни направления са:

  • Структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите, както в съвременността, така и в миналото.
  • Разнообразие на организмите и техните екологични и еволюционни взаимоотношения на всички равнища – от генетично и популационно до екосистемно.
  • Произход, история на развитие и динамика на биотата и нейните компоненти – флора, микота и фауна.
  • Научни основи на опазване на живата природа – разкриване застрашаващите фактори и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване.
  • Подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти.
  • Подходи и методи за устойчиво управление на биологичните ресурси, включително изучаване на ресурсното значение на видове и съобщества, неизползвани по-рано.
  • Екология и биология на икономически и социално значими видове, включително подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и регулиране числеността на видове-нашественици, вредители, паразити и други организми със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство, управлението на биоресурсите и други сфери на човешката дейност.
  • Научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на биоразнообразието, биомониторинг и системи за биобезопасност.

Институтът е добре оборудван със съвременна техника и лаборатории за провеждане на разнообразни флористични, фаунистични и екологични проучвания – химична, фитохимична, генетична, кариологична, биотехнологична, паразитологична, лаборатории по светлинна микроскопия и екологична микробиология, ГИС-център. Институтът разполага с няколко изследователски полеви станции, разположени в Биосферен резерват „Сребърна“, резерват „Калимок“, Созопол, резерват „Атанасовско езеро“, местността Беглика, Биосферен резерват „Парангалица“, Плана планина.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.